Triết lý con người triết lý phát triển

trietli
“Con người trong thế giới ngày nay đang sống cùng với những sự biến đổi thách thức và lo toan thật to lớn mang tính toàn cầu cả về mặt tự nhiên, mặt xã hội và mặt con người.
Trong lịch sử phát triển của mình, chưa bảo giờ con người lại phải đối diện với những thách thức to lớn đến như vậy, những thách thức có liên quan đến sự sống còn của chính mình. Chính những thách thức ấy ngày càng gây sức ép mạnh mẽ lên sự tồn tại lên sự tồn tại của con người này, lại đòi hỏi con người cũng phải được xây dựng, trưởng thành và phát triển tương ứng, có đủ sức mạnh thể chất và trí tuệ để vượt lên phía trước
Nghiên cứu, xây dựng và phát triển con người do đó cũng trở thành vấn đề cấp bách, mang tính toàn cầu…”
Nhận thức tính cấp bách của vấn đề trên, Giáo sư Đặng Cảnh Khanh đã đi sâu phân tích, trình bày rõ ràng các quan điểm, các lý thuyết về con người và phát triển con người. Từ đó phân tích thực trạng sự biến đổi của con người Việt Nam qua các thời kì, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong tiến trình xây dựng con người mới, đồng thời đưa ra các giải pháp xây dựng con người trong thời đại mới
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau:
Nội dung thứ nhất : Cơ sở lý luận và phương pháp luận của việc nghiên cứu xây dựng hệ thống những quan điểm về con người, xây dựng và phát triển con người. Làm rõ những vấn đề có liên quan đến khái niệm con người và vấn đề xây dựng con người. Mối quan hệ biện chứng giữa những biến đổi kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với những biến đổi về vị trí và vai trò của con người, thể lực, trí lực và tiềm năng sáng tạo của con người. Tác phẩm cũng phân tích những đặc trưng cơ bản của con người trong sự vận động và phát triển của xã hội. Cuốn sách cũng phân tích những quan điểm của Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về con người
Nội dung thứ hai : Những đặc trưng cơ bản và những phẩm chất của con người Việt Nam trong truyền thống. Phân tích những đặc trưng cơ bản của xã hội Việt Nam làm hình thành tính cộng đồng trong con người Việt Nam truyền thống.

Nội dung thứ ba: Phân tích thực trạng sự biến đổi của con người Việt Nam trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện nay.
Nội dung thứ tư: Phân tích thực trạng việc xây dựng con người Việt Nam- thành tựu và những bài học kinh nghiệm.
Nội dung thứ năm: Nêu lên nội dung và giải pháp về xây dựng con người Việt Nam trong xã hội hiện đại. Xác định những quan điểm và giải pháp cơ bản về xây dựng con người trong triết lý phát triển ở Việt Nam