Bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Xã hội học “Định hướng giá trị nghề nghiệp của học viên sĩ quan trong các học viện, nhà trường quân đội khu vực phía Bắc hiện nay”

Tin: Mai Hoa

Nguồn: http://gass.edu.vn/Detail.aspx?ArticleID=5586&CatdID=224&CatdIDParent=224